Prawo państwowe

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność naszej Biblioteki.

Ustawa stanowiąca podstawę prawną rachunkowości. Zwyczajowo nazywana „polskim prawem bilansowym”. Określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Reguluje także zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dz.U. 2013 poz. 330 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i  pobierz Ustawę o rachunkowości.

 

Ustawa szczegółowo określa zadania i kompetencje gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Najogólniej – to mieszkańcy na określonym terenie tworzą gminę. Do jej zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Szczegółowo także opisuje właściwości oraz prawa i obowiązki organów gminy (rady oraz wójta – burmistrza, prezydenta). Dz.U. z 2013 poz. 594 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o samorządzie gminnym

 

 

Ustawa określa zasady o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

Ustawa szczegółowo określa ogólne zasady działania bibliotek. W zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz. U. z 2018 r. poz. 574, 1669 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o bibliotekach.