Załącznik do Uchwały Nr 736 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, zwana dalej „Biblioteką", jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia Tl 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.),
 3. ustawy z dnia Tl sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559),
 6. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1298),
 7. na podstawie niniejszego Statutu.

§2.

 1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Miasta Konin, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, nadzorowaną przez organizatora, którym jest Miasto Konin.
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK-2 z dnia 4 stycznia 1999 roku.
 4. Biblioteka obejmuje swoją działalnością obszar miasta Konina.
 5. Siedzibą Biblioteki jest miasto Konin.
 6. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§3.

 1. Biblioteka może używać nazwy skróconej - MBP w Koninie.
 2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z adresem siedziby zawierającej napis z nazwą w pełnym brzmieniu: „Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin tel./fax. (0-63) 242 85 37
  REGON 311097510, NIP 665-24-92-038" oraz pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w okręgu napis: „Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie".

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§4.

Podstawowym celem statutowym Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu mieszkańców oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§5.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta Konina, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta Konina.

§6.

 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
  1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
  2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
  3. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  4. organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta Konina,
  5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności miasta Konina,
  6. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,
 2. Biblioteka realizuje zadania zawarte w Strategii rozwoju Konina.
 3. Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej, określone w ustawie o bibliotekach dla powiatowej biblioteki publicznej, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organizatorem a Zarządem Powiatu Konińskiego.
 4. Wymienione zadania Biblioteka realizuje poprzez:
  1. atrakcyjne formy promocji książek, innych zbiorów i czytelnictwa,
  2. upowszechnianie kultury,
  3. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie oraz ochronę materiałów bibliotecznych,
  4. obsługę użytkowników oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
  5. współdziałanie z innymi bibliotekami tworzącymi ogólnokrajową sieć biblioteczną w zakresie określonym ustawą o bibliotekach.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§7.

W skład Biblioteki wchodzą:

 1. Siedziba Główna zlokalizowana przy ulicy Dworcowej 13 z:
  1. Wypożyczalnią Główną,
  2. Wypożyczalnią dla Dzieci i Młodzieży,
  3. Wypożyczalnią Zbiorów Audiowizualnych,
  4. Czytelniami:
   1. Ogólną,
   2. Internetową,
   3. Prasy.
 2. Filie biblioteczne działające na terenie Miasta Konina:
  1. Filia „Chorzeń", przy ulicy Fikusowej 8,
  2. Filia „Gosławice", przy ulicy Gosławickiej 46,
  3. Filia „Łężyn", przy ulicy Łężyńskiej 9,
  4. Filia „Medyczna", przy ulicy Szpitalnej 45,
  5. Filia „Siódemka", przy ulicy Sosnowej 16,
  6. Filia „Starówka", przy ulicy Zofii Urbanowskiej 1.

§8.

 1. Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Konina oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określają Regulaminy wprowadzone zarządzeniami Dyrektora.

§9.

 1. Dyrektor Biblioteki zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Tryb powoływania Dyrektora Biblioteki określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z przepisami wykonawczymi.
 3. Tryb odwoływania Dyrektora Biblioteki określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością instytucji kultury,
  2. opracowanie planów działalności merytorycznej,
  3. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji,
  4. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji,
  5. prowadzenie kompleksowej polityki personalnej,
  6. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
  7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  8. sprawowanie ogólnego nadzoru w ramach kontroli zarządczej,
  9. współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami kultury, fundacjami i organizacjami pozarządowymi, twórcami i artystami,
  10. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, mających na celu promocję i upowszechnianie czytelnictwa i kultury.

§10.

Dyrektor Biblioteki upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w rocznym planie finansowym instytucji.

§11.

 1. Biblioteka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§12.

 1. Dyrektor może powoływać stałe lub doraźne organy doradcze (zespoły, komisje) dla określonych spraw.
 2. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół, towarzystwa, kluby i inne organizacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§13.

 1. W Bibliotece może zostać utworzone 1 stanowisko zastępcy dyrektora, którego zatrudnia się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 2. Powołanie zastępcy dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii organizatora.
 3. Dyrektor Biblioteki odwołuje zastępcę dyrektora po wcześniejszym poinformowaniu organizatora.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FINANSE

§14.

 1. Mienie Biblioteki jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Miasta Konin. Miasto Konin przydziela Bibliotece do samodzielnego gospodarowania mienie znajdujące się w Koninie i określone w § 7 Statutu (budynki i składniki majątku).
 2. Dyrektor kieruje i odpowiada za całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki i prawidłowym wykorzystaniem przydzielonego mienia.

§15.

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Miasto Konin. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. Działalność Biblioteki finansowana jest w szczególności z:
  1. dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub organizatora,
  2. wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
  3. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  4. przychodów z prowadzonej działalności, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3,
  5. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł,
  6. wpływów z prowadzonej przez Bibliotekę działalności gospodarczej.
 4. Miasto Konin przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
 5. Dochód z dodatkowej działalności gospodarczej może być wykorzystany wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych Biblioteki.
 6. Dyrektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok w terminie do końca marca bieżącego roku i składa je Prezydentowi Miasta Konina w celu zatwierdzenia.

§16.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na wynajmie pomieszczeń, realizacji imprez zleconych, sprzedaży książek używanych i wycofanych z obiegu bibliotecznego w celu finansowania działalności statutowej. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań podstawowych.

§17.

 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Opłaty nieprzekraczające kosztów wykonania usługi mogą być pobierane za: usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne i wypożyczenia materiałów audiowizualnych.
 3. Ponadto opłaty mogą być pobierane: w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, za uszkodzenie lub zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz sprzętów i urządzeń będących własnością Biblioteki.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Miasta Konina.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25 styczeń 2019 16:49 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 styczeń 2019 16:52 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 styczeń 2019 11:42 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 styczeń 2019 11:44 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 lipiec 2019 13:31 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 grudzień 2019 10:01 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 grudzień 2019 09:18 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 kwiecień 2021 21:18 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony. środa, 14 kwiecień 2021 21:19 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony. środa, 12 maj 2021 20:14 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 11:42 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 27 lipiec 2021 08:56 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 27 maj 2022 07:46 Paweł Szczepaniak