Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Miejska Biblioteka w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-01-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-09.
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki, staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków,
 • niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny,
 • nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności, nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy wsparciu Tingtun Checker z wynikiem 95,45 punktów na 100 możliwych.

Skróty klawiaturowe

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Szczepaniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 242 85 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Każdy pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do Biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62-510 Konin

 1. Wstęp do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie możliwy jest przez dwa wejścia:
  • główne wejście zlokalizowane od strony ul. Dworcowej,  
  • boczne wejście zlokalizowane jest na wysokości ul. Sybiraków i Hotelu Konin.
 2. Wejście główne do budynku nie ma barier architektonicznych:
  • naprzeciwko wejścia głównego do Biblioteki, od strony ul. Dworcowej, wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
  • przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • w wejściu głównym zamontowano platformę umożliwiającą poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach. Zasięg pracy platformy pozwala na komunikację pomiędzy holem, Wypożyczalnią Główną i pierwszym piętrem, maksymalna ładowność platformy do 150 kg,
  • korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na pierwszym piętrze.
 3. Wejście boczne do budynku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji pionowej i poziomej:
  • wejściem głównym można dostać się do: Wypożyczalni Głównej (podwyższony parter), Czytelni (Ogólnej, Prasy i Internetowej), toalet, pomieszczeń biurowych ulokowanych na 1 piętrze,
  • wejściem bocznym można dostać się do: Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych i Filii dla Dzieci i Młodzieży,
  • brak ciągu komunikacyjnego łączącego oba wejścia.
 5. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 marzec 2020 13:18 Paweł Szczepaniak