ROOT

zawarte w Koninie w dniu 28.06.2022 r.

pomiędzy:

Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Urbanowskiej w Koninie reprezentowaną przez Dyrektora – Damiana Kruczkowskiego

a

Związkami Zawodowymi:

 1. Organizacja Zakładowa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność’’ przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie.
 2. Międzypowiatowy Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Bibliotece Publicznej w Koninie o następującej treści:

§1

Na podstawie art. 1401 §1 w związku z art. 150 §3 Kodeksu Pracy wyżej wymienione strony postanawiają o wprowadzeniu w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie ruchomego rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

§2

 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.
 2. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w ust. 1, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego, o którym mowa w art. 132 i 133 Kodeksu pracy.
 3. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w ust. 1, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
 4. Rozkład czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do pracowników Wypożyczalni, Czytelni i Filii zostaje wprowadzony decyzją Dyrektora, zaopiniowaną przez organizacje związkowe działające przy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.
 5. W sytuacjach konfliktowych wymagane jest uzgodnienie z zarządami związków zawodowych działających przy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.
 6. Ruchomy rozkład czasu pracy pracowników Wypożyczalni, Czytelni i Filii obejmuje wykonywanie pracy w godzinach od 7.30 do 18.00.

§3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu pracy, postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie wraz z protokołami dodatkowymi oraz zasady zawarte w Regulaminie Pracy obowiązującym w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.

§4

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Za Stronę Pracodawcy:

Damian Kruczkowski – Dyrektor MBP w Koninie

Za Stronę Związkową:

 • Beata Stokowska – Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „SOLIDARNOŚĆ” przy MBP w Koninie
 • Magdalena Mrozik-Żyła – Międzypowiatowy Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w MBP w Koninie

Niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Od dnia 18.06.2022 r. placówki biblioteczne Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) czynne będą od poniedziałku do piątku, zgodnie z wykazem godzin otwarcia i zamknięcia placówek, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 18.06 do dnia 31.08.2022 r.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Damian Kruczkowski
Dyrektor MBP w Koninie

Do wiadomości i stosowania przez:

 1. Zastępcę dyrektora MBP w Koninie;
 2. Głównego księgowego MBP w Koninie;
 3. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy w MBP w Koninie.

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. (poz. 2247)], niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 14.03.2022 r.

 1. wprowadzam w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) procedurę inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia;
 2. powołuję zespół ds. kontroli i inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania w MBP w Koninie.

§ 2.

Zespół ds. kontroli i inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania w MBP w Koninie powołuję w składzie:

 1. Paweł Szczepaniak – przewodniczący;
 2. Administrator Systemów Informatycznych – członek stały.

§ 3.

W skład zespołu ds. kontroli i inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania w MBP w Koninie mogą być powołane przez Dyrektora MBP w Koninie dodatkowe osoby jako członkowie doraźni. Na członka doraźnego nie mogą być powoływane osoby odpowiedzialne za dany sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, który podlega kontroli.

§ 4.

Zobowiązuję kierowników do poinformowania podległych pracowników o niniejszym zarządzeniu.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

 

 

Do wiadomości i stosowania przez:

 1. Przewodniczący zespołu ds. kontroli i inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania w MBP w Koninie – Paweł Szczepaniak;
 2. Administratora Systemów Informatycznych w MBP w Koninie;
 3. Zastępcę dyrektora MBP w Koninie;
 4. Głównego księgowego MBP w Koninie;
 5. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy.

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022 poz. 679), niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 29.03.2022 r. znoszę wszystkie zasady dot. funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) w trakcie epidemii COVID-19 wprowadzone na mocy wydanych przez Dyrektora MBP w Koninie zarządzeń.

§ 2.

Tracą moc zarządzenia:

 1. Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 29.06.2021 r. w sprawie organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w trakcie epidemii COVID-19 przez MBP w Koninie;
 2. Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 29.06.2021 r. zmieniające zasady funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19;
 3. Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 21.06.2021 r. w sprawie kwarantanny zbiorów bibliotecznych w trakcie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 11.05.2021 r. w sprawie funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19;
 5. Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 04.12.2020 r. w sprawie obowiązku zakrywania ust oraz nosa w MBP w Koninie

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.

 

Damian Kruczkowski
Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania przez:

 1. Zastępcę dyrektora MBP w Koninie;
 2. Głównego księgowego MBP w Koninie;
 3. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy w MBP w Koninie

W oparciu o § 12 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku, zmienionego Uchwałą nr 487 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku oraz Uchwałą nr 507 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 roku, niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 01.02.2022 r.:

 1. powołuję Radę wydawniczą Wydawnictwa Setidava działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie);
 2. wprowadzam regulamin Rady wydawniczej Wydawnictwa Setidava działającego przy MBP w Koninie (dalej: regulamin rady wydawniczej).

§ 2.

Skład rady wydawniczej określa pkt. 1 lit. a i b § 2. regulaminu rady wydawniczej.

§ 3.

Zarządzenie wraz z regulaminem rady wydawniczej podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.

 

Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania przez:

 1. Kierownika działu Wydawniczego i Promocji w MBP w Koninie

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Bibliotece: statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność naszej Biblioteki.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo państwowe

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Biblioteki.

COM_CONTENT_READ_MORESatut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Biblioteki.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej MBP w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w MBP