ROOT

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz.1283) zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję komisję skontrum w składzie:

 1. Emilia Guźnik – przewodniczący komisji;
 2. Jolanta Kaczyńska – członek komisji;
 3. Joanna Zawadzka – członek komisji;
 4. Barbara Kościelniak – członek komisji.

Kontrola księgozbioru przeprowadzona będzie w obecności kierownika Filii „Łężyn” –  Małgorzaty Hofmann. W skład komisji, w razie konieczności, mogą być powołane inne osoby.

§2.

Komisja przeprowadzi kontrolę księgozbioru Filii „Łężyn” Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) od dnia 12.12.2022 r. Termin zakończenia kontroli planowany jest na 16.12.2022 r.

§3.

Regulamin pracy Komisji ds. kontroli księgozbioru w Filii „Łężyn” MBP w Koninie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

Harmonogram pracy Komisji będzie odbywał się zgodnie z kolejnością prac ustaloną w pkt. 8 Regulaminu Komisji ds. kontroli księgozbioru w Filii „Łężyn” MBP w Koninie (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski
P.O. Dyrektora MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania przez:

 1. Członkowie komisji,
 2. Kierownik Filii „Łężyn” MBP w Koninie,
 3. Główny księgowy MBP w Koninie.

W oparciu o Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
(dalej zwaną MBP w Koninie) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 736 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym zarządzam co następuje:

§1.

Od dnia 14.10.2022 roku w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług MBP w Koninie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 31.03.2021 roku, wprowadzone zostają następujące zmiany w § 14 (Przetwarzanie danych osobowych):

 1. 3 lit. k przeniesiono bez zmian do pkt. 3 lit. l;
 2. dodano pkt. 3 lit. k w brzmieniu: „przesyłania informacji o spotkaniach autorskich, wernisażach, wystawach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Bibliotece.”.
 3. 5 lit. e przeniesiono bez zmian do pkt. 5 lit. F;
 4. dodano pkt. 5 lit. e w brzmieniu: „przesyłania informacji o spotkaniach autorskich, wernisażach, wystawach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Bibliotece.”.

§2.

Zmieniony i ujednolicony wobec ww. zmian, Regulamin korzystania ze zbiorów i usług MBP w Koninie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Damian Kruczkowski

Do wiadomości i stosowania:

 1. Zastępca dyrektora MBP w Koninie,
 2. Kierownicy placówek bibliotecznych MBP w Koninie.

Niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Od dnia 05.09.2022 r. placówki biblioteczne Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) czynne będą dla czytelników i użytkowników od poniedziałku do piątku oraz w soboty, zgodnie z wykazem godzin otwarcia i zamknięcia placówek, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Tracą moc wszelkie zarządzenia i decyzje dot. godzin otwarcia placówek bibliotecznych MBP w Koninie, wprowadzone przed dniem 05.09.2022 r.

§ 3.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje do odwołania.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Damian Kruczkowski
P.O. Dyrektora MBP w Koninie

Do wiadomości i stosowania przez:

 1. Zastępcę dyrektora MBP w Koninie;
 2. Głównego księgowego MBP w Koninie;
 3. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy w MBP w Koninie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15.09.2022r.

PREZYDENT MIASTA KONINA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – od 3 do 7 lat

Miejsce wykonywania pracy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy minimum 5 lat,
 4. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
  bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 9. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności bibliotek, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach
  kultury, finansów publicznych, zamówień publicznych, regulacji dotyczących przepisów prawa pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. dobra znajomość obsługi komputera i Internetu,
 2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
 3. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych,
 4. znajomość języka obcego.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie wraz z uzasadnieniem,
 2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.konin.eu),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,
 4. życiorys – Curriculum Vitae,
 5. pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej, zawierającej również koncepcję organizacyjną, z uwzględnieniem statutu i warunków
  organizacyjno-finansowych działalności instytucji, koncepcja powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Konin, a także być zgodna ze
  statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenia o niekaralności - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.konin.eu),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - według wzoru dostępnego na stronie
  internetowej Urzędu Miejskiego (bip.konin.eu),
 9. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE:

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-9.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na
adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie”.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 17 października 2022r. włącznie (do godz. 1530).

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

 1. Z warunkami organizacyjno–finansowymi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie można zapoznać się w siedzibie biblioteki
  ul. Dworcowa 13.
 2. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane
  indywidualnie.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Konina w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert
  pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie podejmie Prezydent
  Miasta Konina.
 6. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip oraz
  umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.
 7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe
  działalności Biblioteki oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
  działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 8. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz.1283) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję skontrum w składzie:

 1. Emilia Guźnik – przewodniczący komisji;
 2. Aleksandra Charzewska – członek komisji;
 3. Wiktor Janicki– członek komisji.

Kontrola księgozbioru przeprowadzona będzie w obecności kierownika Filii „Chorzeń” – Barbary Rymarowicz. W skład komisji, w razie konieczności, mogą być powołane inne osoby.

§ 2.

Komisja przeprowadzi kontrolę księgozbioru Filii „Chorzeń” Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) od dnia 22.08.2022 r. Termin zakończenia kontroli planowany jest na 02.09.2022 r.

§ 3.

Regulamin pracy Komisji ds. kontroli księgozbioru w Filii „Chorzeń” MBP w Koninie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Harmonogram pracy Komisji będzie odbywał się zgodnie z kolejnością prac ustaloną w pkt. 8 Regulaminu Komisji ds. kontroli księgozbioru w Filii „Chorzeń” MBP w Koninie (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia)

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Damian Kruczkowski
P.O. Dyrektora MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania przez:

 1. Członkowie komisji,
 2. Kierownik Filii „Chorzeń” MBP w Koninie,
 3. Główny księgowy MBP w Koninie.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Bibliotece: statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność naszej Biblioteki.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo państwowe

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Biblioteki.

COM_CONTENT_READ_MORESatut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Biblioteki.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej MBP w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w MBP

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREKonkurs na Dyrektora