§ 1.

Niniejsza procedura stanowi uzupełnienie obowiązującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) Regulaminu funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10/2021 dyrektora MBP w Koninie z dnia 11.05.2021 r.

§ 2.

Celem procedury jest kompleksowe i profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa czytelników oraz uczestników imprez oraz wydarzeń kulturalnych.

§ 3.

W okresie epidemii COVID-19 decyzję o rodzaju uruchamianych zajęć, lekcji bibliotecznych, wydarzeń kulturalnych itd. podejmuje wyłącznie Dyrektor MBP w Koninie.

§ 4.

MBP w Koninie działa w oparciu o wytyczne wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz Bibliotekę Narodową dot. organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w trakcie epidemii COVID-19, zgodnie z którymi:

 1. przy wejściach do placówek MBP w Koninie oraz w salach, w których planowane są imprezy lub wydarzenia kulturalne umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Uczestnicy imprez oraz wydarzeń kulturalnych zobowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren MBP w Koninie,
 2. toalety podczas imprezy lub wydarzenia kulturalnego są dostępne dla uczestników oraz poddawane są częstej dezynfekcji,
 3. ogranicza się ilość dostępnych miejsc/uczestników imprez oraz wydarzeń kulturalnych do określonych wymogów dotyczących przestrzeni przeznaczonej na 1 uczestnika lub maksymalnej ilości udostępnianych miejsc.

§ 5.

 1. Do każdej imprezy lub wydarzenia kulturalnego może zostać opracowany stosowny regulamin.
 2. Regulamin zawiera przede wszystkim:
  1. harmonogram przebiegu wydarzenia,
  2. określenie ilości osób, które mogą wziąć udział w imprezie/wydarzeniu kulturalnym,
  3. określenie czy na daną imprezę/wydarzenie kulturalne obowiązują specjalne warunki uczestnictwa (np.: imienne wejściówki),
  4. określenie, czy potrzebne jest zbieranie danych dot. stanu zdrowia w związku z działaniami przeciwdziałającymi ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wywołania choroby C0VID-19.

§ 6.

MBP w Koninie w czasie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza następujące zasady organizacji imprez/wydarzeń kulturalnych dostępnych dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich:

 1. do placówek MBP w Koninie przyjmowani będą uczestnicy zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych, którzy zadeklarują chęć ich udziału oraz w przypadku dzieci niepełnoletnich, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują chęć ich udziału,
 2. uczestnicy są przyjmowani według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 uczestnika),
 3. rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć uzupełnione oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszej procedury) - jeżeli jest to wymagane w regulaminie - w dniu przybycia niepełnoletniego dziecka na zajęcia, imprezę/wydarzenie kulturalne,
 4. pełnoletni uczestnicy zobowiązani są dostarczyć uzupełnione oświadczenie (załącznik nr 2 do niniejszej procedury) - jeżeli jest to wymagane w regulaminie - w dniu przybycia na zajęcia, imprezę/wydarzenie kulturalne.

§ 7.

 1. Pracownicy MBP w Koninie czuwają i kontrolują przepływ uczestników, z zachowaniem procedur określonych w regulaminie danego wydarzenia oraz ogólnych wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz Bibliotekę Narodową.
 2. Wyznaczony pracownik MBP w Koninie zajmuje się przyjmowaniem uczestników na dane zajęcia, imprezy/wydarzenia kulturalne.
 3. Przyjmowanie uczestników na zajęcia, imprezy/wydarzenia kulturalne odbywa się wg. ogólnego schematu – uczestnicy są wpuszczani min. 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego lub na podstawie opracowanego regulaminu zajęć, imprezy/wydarzeń kulturalnych.
 4. Wyznaczony pracownik MBP w Koninie zajmuje się przyjmowaniem od rodziców/opiekunów prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego.
 5. Po zakończonych zajęciach niepełnoletnie dzieci zostają przekazane rodzicom/prawnym opiekunom.

§ 8.

 1. Uczestnicy zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego u których wystąpiły niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych lub inne objawy zbieżne z COVID-19 nie mogą uczestniczyć w zajęciach, imprezie/wydarzeniu kulturalnym.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzenia na zajęcia wyłącznie uczestników zajęć zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do tego, że uczestników zajęć do Biblioteki będą przyprowadzały i odbierały osoby zdrowe.
 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania lub w najbliższym otoczeniu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, rodzic/opiekun prawny nie może przyprowadzać uczestnika na zajęcia, imprezę/wydarzenie kulturalne.
 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający przyprowadzający/odbierający uczestników zajęć do/z MBP w Koninie są zobowiązani zachować dystans społeczny wynoszący min 1.5 m.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania uczestników zajęć, w takie same środki rodzice zabezpieczają uczestników zajęć.

§ 9.

 1. Pracownicy MBP w Koninie oraz uczestnicy zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych mają obowiązek zachowania odstępu min 1,5 metra od innej osoby.
 2. Pracownicy MBP w Koninie oraz uczestnicy zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych mają obowiązek przed wejściem do MBP w Koninie:
  1. zdezynfekować ręce,
  2. założyć indywidualne środki ochronne (maseczki, rękawiczki),
  3. po zakończonej pracy zdjąć jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z instrukcją, a następnie wyrzucić je do kosza z odpadami zmieszanymi.

§ 10.

 1. W MBP w Koninie możliwe jest prowadzenia zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego w obiektach zamkniętych, w których udostępnia się uczestnikom nie więcej niż 75% liczby miejsc siedzących.
 2. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 oraz w pomieszczeniu nie może być więcej niż 15 osób przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącymi.
 3. Możliwe jest prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości 1,5 m.
 4. Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:
  1. osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  2. osoby uczestniczącej w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

§ 11.

Uczestnicy zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego, jak i wszyscy pracownicy MBP w Koninie zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają przez cały czas trwania zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego.

§ 12.

 1. Uczestnicy zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych zobowiązani są bezwzględnie zapoznać się z niniejszą procedurą oraz szczegółowymi regulaminami do poszczególnych rodzajów zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy są świadomi, iż uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym jest równoznaczne z akceptacją niniejszej procedury i odpowiednich regulaminów danych zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych.
 2. Decyzja czy w przypadku danej imprezy/wydarzenia kulturalnego zbierane będą dane uczestników dot. sytuacji zdrowotnej należy do Dyrektora MBP w Koninie. Dane te mogą zostać zebrane w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba, u której stwierdzono oznaki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub objawów choroby COVID-19, brała udział w danej imprezie/wydarzeniu kulturalnym.

§ 13.

Niniejsza procedura obowiązuje w MBP w Koninie od dnia 30.06.2021 r. na czas nieokreślony.