Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin strony internetowej (dalej Regulamin) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) dostępnej pod adresem mbp.konin.pl określa zasady:
  1. administrowania stroną internetową MBP w Koninie,
  2. wprowadzania treści na stronę internetową,
  3. funkcjonowania strony internetowej,
  4. korzystania ze strony internetowej oraz oferowanych przez nią usług.
 2. Strona internetowa MBP w Koninie ma charakter informacyjno-promocyjny.
 3. Każdy Użytkownik, który korzysta ze strony internetowej MBP w Koninie, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Definicje

§ 2.

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13, 62-510 Konin (dalej: MBP w Koninie) – oznacza właściciela strony internetowej.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 3. Strona internetowa – oznacza dokument w formacie HTML, znajdujący się pod określonym adresem w domenie należącej do MBP w Koninie, udostępniany przez serwer www.
 4. Administrator – oznacza osobę posiadającą pełne uprawnienia w systemie CMS do edycji strony internetowej (w tym prezentowanych w niej informacji oraz ustawień).
 5. Moderator – oznacza osobę posiadającą uprawnienia w systemie CMS do dodawania, usuwania, zmieniania oraz edytowania prezentowanych na stronie internetowej informacji w zakresie wskazanym przez Administratora.
 6. Edytor – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do dodawania, usuwania oraz edytowania i zmieniania danego obszaru Strony internetowej w zakresie wskazanym przez Administratora.
 7. Analityk ds. bibliotecznych – osoba, która analizuje informacje zamieszczane na stronie internetowej MBP w Koninie i na podstawie wyciągniętych wniosków zgłasza propozycje służące poprawie funkcjonalności strony, dostosowania strony pod kątem przydatności dla odbiorców usług bibliotecznych, w tym Czytelników MBP w Koninie.
 8. Autor – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do dodawania oraz edytowania i zmieniania własnych informacji, które zostały opublikowane przez Administratora, Moderatora lub Edytora. Autor w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie jest autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą ze strony internetowej przy wykorzystaniu sieci Internet.
 10. Partner – oznacza podmiot współpracujący z MBP w Koninie.
 11. Usługi – usługi elektroniczne świadczone za pomocą strony internetowej, w tym:
  1. usługi informacyjne – oznaczają w szczególności zapewnienie Użytkownikom dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych o różnorodnej formie i problematyce poprzez sieć Internet.
 12. Domena – oznacza unikalny adres internetowy, pod którym usługi (np. strony WWW, poczta e-mail) są dostępne w sieci Internet. Nazwa domeny (mbp.konin.pl) jest niepowtarzalna i korzystając z niej odwołuje się do ściśle określonego zasobu w Internecie, który udostępnia MBP w Koninie.

Zarządzanie stroną internetową

§ 3.

 1. Stroną internetową znajdującą się pod adresem mbp.konin.pl, zarządza Zespół redakcyjny (dalej: Redakcja), który powołuje Dyrektor MBP w Koninie.
 2. Redakcję strony internetowej MBP w Koninie tworzą:
  1. Administrator,
  2. Moderator,
  3. Edytor,
  4. Analityk ds. bibliotecznych
 3. Zespół redakcyjny odpowiada w szczególności za:
  1. prowadzenie strony internetowej,
  2. aktualizację danych,
  3. obsługę techniczną.
 4. Kompetencje Administratora strony internetowej:
  1. monitorowanie poprawności działania i dostępności strony internetowej, a w przypadku problemów podejmowanie czynności niezbędnych do ich rozwiązania i przywrócenia sprawności systemu CMS,
  2. zarządzanie narzędziami i oprogramowaniem związanym z funkcjonowaniem strony internetowej (instalacja, konfiguracja i aktualizacja),
  3. współpraca z dostawcą usług hostingowych w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej i niezwłocznego usuwania usterek i awarii,
  4. wdrażanie instrukcji zarządzania zasobami informatycznymi w odniesieniu do strony internetowej, a jeśli instrukcja nie istnieje lub nie uwzględnia wszystkich istotnych aspektów bezpieczeństwa strony internetowej i reagowania na incydenty, inicjuje jej opracowanie,
  5. nadawanie, modyfikowanie i usuwanie uprawnienia do korzystania ze strony internetowej dla Moderatorów, Edytorów, Autorów , nadzorowanie wykorzystania i ochrony indywidualnych loginów oraz haseł dostępu do strony internetowej,
  6. tworzenie i archiwizowanie kopii zapasowych serwisu,
  7. współpraca z Moderatorem w zakresie publikacji informacji na stronie internetowej i usuwania usterek technicznych,
  8. współpraca z Zespołem redakcyjnym w zakresie publikacji informacji na stronie internetowej, poprzez:
   • systematyczną aktualizację informacji zamieszczonych na stronie internetowej (usuwanie błędów i nieaktualnych informacji),
   • publikowanie na stronie internetowej treści przekazanych przez Autorów poprzez panel dla pracowników,
   • wstrzymania, do czasu poprawienia usterek, publikacji każdego materiału, który nie spełnia przyjętych standardów określonych w Zasadach opracowania informacji na stronę internetową MBP w Koninie stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  9. udzielanie instruktażu Zespołowi redakcyjnemu oraz Autorom w zakresie opracowania publikacji na stronie internetowej.
 5. Kompetencje Moderatora strony internetowej.
  1. współpraca z Administratorem w zakresie publikacji informacji na stronie internetowej i usuwania usterek technicznych,
  2. współpraca z Zespołem redakcyjnym w zakresie publikacji informacji na stronie internetowej, poprzez:
   • systematyczną aktualizację informacji zamieszczonych na stronie internetowej (usuwanie błędów i nieaktualnych informacji),
   • publikowanie na stronie internetowej treści przekazanych przez Autorów poprzez panel dla pracowników,
   • wstrzymanie, do czasu poprawienia usterek, publikacji każdego materiału, który nie spełnia przyjętych standardów określonych w Zasadach opracowania informacji na stronę internetową MBP w Koninie stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  3. dodawanie, modyfikowanie i usuwanie modułów wyświetlanych na stronie internetowej MBP w Koninie.
 6. Kompetencje Edytora strony internetowej:
  1. współpraca z Zespołem redakcyjnym w zakresie publikacji informacji na stronie internetowej, w tym:
   • opracowanie materiałów (tekstów, grafik, zdjęć) na stronę według przyjętych standardów określonych w Zasadach opracowania informacji na stronę internetową MBP w Koninie stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
   • zbieranie wszelkich niezbędnych zgód na publikację wizerunku,
   • zbieranie wszelkich zgód na publikację utworu na stronie internetowej
   • systematyczna aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie internetowej (usuwanie błędów i nieaktualnych informacji),
   • publikowanie na stronie internetowej treści przekazanych przez Autorów poprzez panel dla pracowników,
   • wstrzymanie, do czasu poprawienia usterek, publikacji każdego materiału, który nie spełnia przyjętych standardów określonych w Zasadach opracowania informacji na stronę internetową MBP w Koninie stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  2. zgłaszanie Administratorowi wszelkich usterek zauważonych na stronie internetowej,
  3. wysyłka materiałów informacyjno-promujących poprzez usługę Newsletter (dotyczy Działu Wydawniczego),
  4. zamieszczanie informacji w Kalendarzu imprez (dotyczy Działu Wydawniczego).
 7. Do zadań Analityka ds. bibliotecznych w szczególności należy:
  1. współpraca z Zespołem redakcyjnym w zakresie publikacji informacji na stronie internetowej, poprzez:
   • analizę informacji zamieszczanych na stronie internetowej MBP w Koninie,
   • zgłaszanie propozycji służących poprawie funkcjonalności strony internetowej pod kątem przydatności informacji dla odbiorców usług bibliotecznych, w tym Czytelników MBP w Koninie.
  2. zgłaszanie Administratorowi wszelkich usterek zauważonych na stronie internetowej.
 8. Do zadań Autora w szczególności należy:
  1. współpraca z Zespołem redakcyjnym w zakresie publikacji informacji na stronie internetowej, poprzez:
   • opracowanie materiałów (tekstów, grafik, zdjęć) na stronę według przyjętych standardów, określonych w Zasadach opracowania informacji na stronę internetową MBP w Koninie stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
   • zbieranie wszelkich niezbędnych zgód na publikację wizerunku,
   • zbieranie wszelkich zgód na publikację utworu na stronie internetowej.
 9. Dyrektor MBP w Koninie może w każdej chwili wydać pisemna, wiążące, polecenie członkom Redakcji, co do opublikowania, usunięcia, edycji materiałów na stronie internetowej MBP.

Opracowanie i zamieszczanie materiałów na stronie internetowej

§ 4.

 1. Na stronie internetowej zamieszczane są materiały opracowane przez pracowników:
  1. działów,
  2. samodzielnych stanowisk pracy,
  3. filii bibliotecznych.
 2. Pracownicy przygotowują materiały według Zasad opracowania informacji na stronę internetową stanowiącą Załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Opracowane materiały Pracownicy przesyłają na stronę internetową za pomocą Konta Pracownika.
 4. Na stronie internetowej mogą zostać zamieszczone również materiały od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 5. Ocena możliwości zamieszczenia materiałów przekazanych przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, należy do Zespołu redakcyjnego.
 6. MBP w Koninie może publikować nieodpłatnie banery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących).
 7. Korzystając z baneru lub linku Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 8. MBP w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów MBP w Koninie, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 9. MBP w Koninie nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach internetowych swoich partnerów.
 10. MBP w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach internetowych partnerów współpracujących z MBP w Koninie.
 11. W przypadkach budzących wątpliwości decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z Dyrektorem MBP w Koninie.
 12. Przekazane materiały powinny zawierać możliwy do skopiowania tekst w formatach plików:
  1. MS Word,
  2. dokument tekstowy w formacie .odt,
  3. zwykły plik tekstowy.
 13. Redakcja strony internetowej MBP w Koninie zastrzega sobie prawo do:
  1. dokonywania skrótów i adiustacji wszystkich nadesłanych materiałów,
  2. częściowej zmiany lub drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw i aktów prawnych),
  3. odmowy zamieszczenia materiałów na stronie internetowej bez podawania przyczyny
 14. Osobom przekazującym informacje do publikacji przysługuje prawo wglądu, korekty lub wycofania informacji ze strony internetowej MBP w Koninie, przy czym:
  1. pracownicy działów, samodzielnych stanowisk pracy i filii bibliotecznych zobowiązani są do okresowej korekty (raz na kwartał) informacji i przesłania informacji o zgodności danych,
  2. wszelkie zmiany dotyczące poszczególnych działów, samodzielnych stanowisk pracy i filii bibliotecznych, zwłaszcza zmiany osobowe i adresowe, powinny być przekazywane na bieżąco do Zespołu redakcyjnego.
 15. Warunkiem zamieszczenia informacji i zdjęć na stronie internetowej MBP w Koninie jest wypełnienie Wniosku o zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie internetowej mbp.konin.pl (Załącznik nr 2) w przypadku jednorazowego zamieszczenia informacji lub Wniosku o stałą współpracę (Załącznik nr 3) w przypadku stałej lub długoterminowej współpracy z Redakcją.
 16. Informacje przeznaczone do publikacji wraz z wypełnionym wnioskiem należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując Materiały na stronę lub przynieść osobiście do MBP w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13.
 17. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 15, zwolnieni są pracownicy: działów, samodzielnych stanowisk pracy i filii bibliotecznych MBP w Koninie.

Odpowiedzialność właściciela strony internetowej

§ 5.

 1. Redakcja dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane na stronie internetowej były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny, Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.
 2. MBP w Koninie nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszą stroną internetową za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszej strony.
 3. MBP w Koninie nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszej strony, korzystania z niej, przeglądania lub pobrania z niej jakichkolwiek materiałów.
 4. MBP w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą MBP w Koninie.
 5. Redakcja nie przekazuje ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych osób nadsyłających informacje do publikacji, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie tychże osób lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Redakcja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.
 7. Redakcja nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
 9. Redakcja ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości strony internetowej, dokonywania w niej modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jej elementów.
 10. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie MBP w Koninie, wiadomości, iż na stronie internetowej znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, MBP w Koninie podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 11. Redakcja ma prawo do wstrzymania w każdej chwili udostępniania strony internetowej bez podania przyczyn.
 12. Redakcja informuje Użytkowników, że na stronie internetowej nie będą zamieszczane treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym Redakcji, a także niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Odpowiedzialność Użytkownika

§ 6.

 1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu.
 2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

Prawa autorskie

§7.

 1. Wszelkie treści o charakterze informacyjnym zamieszczone na stronie MBP w Koninie są objęte prawami autorskimi przysługującymi MBP w Koninie.
 2. Teksty autorskie zamieszczone na stronie MBP w Koninie objęte są prawami autorskimi ich twórców, co nie wyłącza prawa Redakcji do ich publikacji w zakresie i za zgodą Autora.
 3. Powyższy zapis odnosi się w szczególności do takich treści jak: artykuły, newsy, zdjęcia, grafiki, nagrania audio i wideo, nazwy i znaki towarowe oraz dokumenty. Ochronie z tytułu zapisów praw o własności intelektualnej podlegają również układ treści i szata graficzna strony MBP w Koninie.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z treści zamieszczonych na stronie MBP w Koninie tylko do celów niekomercyjnych za podaniem ich źródła.
 5. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie MBP w Koninie, wykraczające poza niekomercyjny użytek, wymaga zgody Dyrektora MBP w Koninie i może się odbywać tylko we wskazanym zakresie.
 6. Użytkownicy, którzy zamieszczają materiały na stronie MBP w Koninie, zgadzają się tym samym na korzystanie z nich do celów niekomercyjnych.

Polityka prywatności

§8.

 1. Szanując prywatność Użytkowników odwiedzających wydawane przez MBP w Koninie witryny stosuje się Politykę prywatności, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych Użytkowników.
 2. Politykę prywatności stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Dyrektor MBP w Koninie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.
 4. Informacje o ostatnio wprowadzonych zmianach znajdują się w Polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej MBP w Koninie w części: Data ostatnio wprowadzonych zmian.

Postanowienia końcowe

§9.

 1. Opublikowane na stronie internetowej MBP w Koninie informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne (dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy itp.), chyba że Redakcja postanowi inaczej.
 2. Dyrektor MBP w Koninie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik, który korzysta ze strony internetowej MBP w Koninie po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, wyraża tym samym zgodę na zmiany dokonane w Regulaminie i akceptuje jego treść.
 4. Przepisy Regulaminu odnoszące się do Użytkowników, dotyczą również firm współpracujących, które korzystają ze strony internetowej MBP w Koninie.
 5. Regulamin strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej mbp.konin.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

  

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 20:00 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony. środa, 12 maj 2021 20:03 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 lipiec 2021 12:53 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 lipiec 2021 12:55 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 16 lipiec 2021 12:59 Paweł Szczepaniak