§ 1.

 1. Regulamin funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Regulamin), określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi czytelników MBP w Koninie, zasady udostępniania i zwrotów materiałów bibliotecznych oraz inne czynności związane z obsługą czytelników w takcie epidemii COVID-19.
 2. Zasady określone w Regulaminie dotyczą wszystkich czytelników i użytkowników placówek bibliotecznych, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie MBP w Koninie.

§ 2.

 1. Placówki biblioteczne MBP w Koninie do odwołania czynne będą zgodnie z wykazem godzin otwarcia i zamknięcia placówek – zamieszczonym i na bieżąco aktualizowanym na stronie internetowej MBP w Koninie, w zakładce godziny otwarcia.
 2. Materiały biblioteczne udostępnia się czytelnikom z wolnym dostępem do półek, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa.
 3. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi czytelników preferowane jest rezerwowanie lub zamawianie zbiorów przez czytelników:
  1. za pomocą indywidualnego konta online czytelnika,
  2. e-mailem na adresy placówek bibliotecznych,
  3. telefonicznie pod numerem danej placówki bibliotecznej.
 4. Do odwołania:
  1. przyjęte zbiory od czytelników zostaną odizolowane od innych egzemplarzy i poddane 3 dniowej kwarantannie.
  2. na czas kwarantanny zbiorów, zostaje wstrzymana możliwość ich zamawiania i rezerwowania.
  3. zostaje zawieszone udostępnianie czytelnikom Starodruków oraz zbiorów do 1950 r. dostępnych w Czytelni Ogólnej przy ul. Dworcowej 13.
  4. zbiory biblioteczne oraz prasę bieżącą i czasopisma w Czytelni Ogólnej i Czytelni Prasy przy ul. Dworcowej 13, są wydawane czytelnikom przez bibliotekarza.
  5. zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa MBP w Koninie (m.in.: spotkania autorskie, wystawy, lekcje biblioteczne itd.) w formie stacjonarnej.

§ 3.

 1. Do odwołania we wszystkich placówkach bibliotecznych MBP w Koninie obowiązuje zasada przebywania nie więcej niż 1 osoby na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, nie licząc pracowników MBP w Koninie.
 2. Czytelnicy, użytkownicy, kontrahenci oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie MBP w Koninie, zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust wyłącznie za pomocą maseczki lub maski ochronnej, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają.
 3. Wszystkie placówki biblioteczne MBP w Koninie są wyposażone w płyny do dezynfekcji rąk, umieszczone i dostępne dla czytelników w widocznym i oznakowanym miejscu.
 4. Do odwołania w placówkach bibliotecznych nie ma możliwości korzystania z toalet, z wyłączenie toalety znajdującej się przy czytelni ogólnej i czytelni prasy w siedzibie głównej MBP w Koninie, przy ul. Dworcowej 13. Klucz do toalety wydawany jest wyłącznie dla czytelników czytelni ogólnej i czytelni prasy.
 5. W Czytelni Ogólnej i Czytelni Prasy, Bibliotekarze wydają czytelnikom jednorazowe rękawiczki, które są niezbędne do korzystania z udostępnianych przez czytelnie zbiorów bibliotecznych.
 6. Czytelnik lub Użytkownik, który zdejmie lub zsunie rękawiczki zostanie wyproszony z czytelni.

§ 4.

 1. Dostęp dla czytelników do placówek bibliotecznych oraz wolny dostęp do półek może zostać ograniczony, z powodu ekspansji epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku ograniczenia dostępu do placówek bibliotecznych oraz wolnego dostępu do półek, czytelnik będzie mógł być obecny wyłącznie przy miejscu przyjmowania i wydawania materiałów bibliotecznych.
 3. Bibliotekarze będą obsługiwać czytelników w specjalnie wydzielonej strefie/miejscu, w której będzie mógł przebywać wyłącznie jeden czytelnik, przez czas niezbędny do oddania i wypożyczenia zbiorów. Wyjątkiem będzie rodzic/opiekun prawny, który może przebywać w wyznaczonym miejscu z maksymalnie dwójką dzieci do lat. 13. Pozostali czytelnicy będą zobowiązani do ustawienia się w kolejce, z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m od innych osób oraz 1 m od bibliotekarza obsługującego czytelników.
 4. W placówkach bibliotecznych MBP w Koninie zostaną umieszczone w widocznym miejscu informacje dot. przestrzegania przez czytelników zasad bezpieczeństwa, maksymalnej liczbie osób, które mogą przebywać w wyznaczonych strefach/miejscach oraz o wprowadzonych przerwach – 10 min. po każdych 2 godz. pracy (w placówkach jednoosobowych 20 minut po każdych 2 godz. pracy) w celu przeprowadzenia dezynfekcji.

§ 5.

W sytuacji stwierdzenia wyraźnych oznak choroby COVID-19 u jakiegokolwiek z czytelników, użytkowników, kontrahentów lub innych osób należy wdrożyć niezwłocznie procedury przewidziane przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

§ 6.

 1. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów MBP w Koninie.
 2. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia dyrektora MBP w Koninie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2021 r. na czas nieokreślony.

 

Damian Kruczkowski
Dyrektor MBP w Koninie

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 pdf 522.66 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 13:04 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 lipiec 2021 10:51 Paweł Szczepaniak