Załącznik do zarządzenia nr 19/2020 Dyrektora
MBP w Koninie z dnia 30.09.2020 r.

§ 1. Przepisy Ogólne

 1. Prawo korzystania ze zbiorów bibliotecznych ma charakter powszechny i jest bezpłatne.
 2. Osoby, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania w Koninie oraz w powiecie konińskim mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych po wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Załączniku nr 1.
 3. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej oraz samowolnego roznoszenia, nalepiania, pozostawiania ulotek i innych materiałów reklamowych bez zgody dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (dalej: biblioteka) lub jego zastępcy.
 4. Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 5. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez czytelników na terenie biblioteki w innym miejscu niż wyznaczone.
 6. Bibliotekarz może wyprosić z biblioteki:
  1. osoby zachowujące się agresywnie wobec lub bez poszanowania innych użytkowników lub bibliotekarzy,
  2. osoby nietrzeźwe lub pozostające pod wpływem innych środków odurzających,
  3. osoby używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe.
 7. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy biblioteki mają prawo prosić o interwencję odpowiednie służby mundurowe.

§ 2. Pobieranie kaucji

 1. Osoby niezameldowane na stałe w mieście Konin oraz na terenie powiatu konińskiego zobowiązane są do wpłacenia kaucji za każdy wypożyczony materiał biblioteczny w wysokości określonej w Załączniku nr 1.
 2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
 3. Jeżeli Czytelnik, który wpłacił kaucję zalega ze zwrotem materiałów bibliotecznych lub nie uregulował opłaty za ich przetrzymanie, jego należności pokrywane są z kaucji. Jeśli kaucja nie pokrywa całości roszczeń biblioteki, Czytelnik zobowiązany jest do uregulowania reszty zadłużenia.
 4. Kaucję oraz opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych uiszcza się gotówką u bibliotekarza za potwierdzeniem dokonania wpłaty. 
 5. Warunkiem zwrotu wpłaconej przez Czytelnika kaucji jest oddanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych w stanie, w jakim zostały wypożyczone, uregulowanie wszystkich należności wobec biblioteki oraz okazanie dowodu wpłaty kaucji.
 6. Po upływie roku od momentu rezygnacji z usług biblioteki, nieodebrana kaucja zostaje przekazana na rzecz biblioteki.

§ 3. Rejestracja Czytelników

 1. Warunkiem uzyskania prawa do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki jest zapisanie się do biblioteki i odebranie karty bibliotecznej.
 2. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien:
  1. okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,
  2. wypełnić kartę zapisu do biblioteki i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz złożyć podpisy pod dokumentami zobowiązując się tym do przestrzegania zasad korzystania z biblioteki.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekun prawny, równocześnie przyjmując na siebie odpowiedzialność za zobowiązania osoby niepełnoletniej wobec biblioteki.
 4. Dłużnik biblioteki nie może być poręczającym za osobę niepełnoletnią.
 5. Konto czytelnika jest ważne do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rejestracja. Podczas pierwszych odwiedzin w bibliotece w kolejnym roku następuje ponowna aktywacja konta.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania i danych osobowych w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany.
 7. Potwierdzeniem zapisu do biblioteki jest karta biblioteczna, którą czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z zasobów biblioteki. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie. 
 8. Karta biblioteczna upoważnia do:
  1. korzystania ze zbiorów we wszystkich placówkach biblioteki,
  2. korzystania ze stanowisk komputerowych i innych urządzeń oraz Internetu.
 9. Za wydanie karty bibliotecznej, biblioteka nie pobiera opłaty.
 10. W przypadku zużycia karty wywołanego długotrwałym jej użytkowaniem przysługuje czytelnikowi bezpłatna wymiana karty. 
  1. Za wydanie duplikatu zagubionej lub zniszczonej przez czytelnika karty, biblioteka
   pobiera opłatę zgodnie z cennikiem - Załącznik nr 1.
 11. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić bibliotekę o utracie karty. Z chwilą powiadomienia biblioteki o utracie karty, odpowiedzialność za skutki posługiwania
  się kartą przez osoby niepowołane przejmuje biblioteka.
 12. Konto Czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostaje usunięte z bazy czytelników pod warunkiem zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz braku zobowiązań wobec biblioteki.
 13. Czytelnik ma możliwość zapisania się do biblioteki z poziomu katalogu online MBP w Koninie pod adresem: www.konin-mbp.sowa.pl

§ 4. Udostępnianie na zewnątrz

 1. Zbiory biblioteczne są udostępniane czytelnikom w formie wypożyczeń na zewnątrz lub na miejscu w czytelniach.
 2. W każdej filii i wypożyczalni głównej czytelnik może jednorazowo wypożyczyć na zewnątrz: 5 książek (woluminów).
 3. W wypożyczalni zbiorów audiowizualnych czytelnik może jednorazowo wypożyczyć poniższe zbiory:
  1. książki mówione (Audiobooki) – 5 szt.,
  2. płyt CD – 5 szt.,
  3. płyt DVD – 5 szt.,
  4. kody do elektronicznych licencjonowanych zbiorów.
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć Czytelnikowi limit wypożyczanych woluminów po uzyskaniu akceptacji dyrektora biblioteki lub jego zastępcy.
 5. Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres:
  1. 30 dni w przypadku książek, „książek mówionych” oraz audiobooków,
  2. 10 dni w przypadku płyt CD i DVD z wyjątkiem nowości filmowych, które są wypożyczane na 5 dni,
  3. 30 dni w przypadku udostępniania kodów do licencjonowanych zasobów elektronicznych.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotów wypożyczonych zbiorów w wyznaczonym terminie.
 7. Za przekroczenie terminu zwrotu zbiorów biblioteka pobiera opłaty - zgodnie z cennikiem - załącznik nr 1 do regulaminu.
 8. Jeżeli Czytelnik nie oddaje wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem biblioteka ma prawo do zablokowania indywidualnego konta on-line Czytelnika do czasu uregulowania zobowiązań.
 9. Termin zwrotu można przedłużyć dwukrotnie (prolongata) jeżeli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Biblioteka może skrócić termin zwrotu zbiorów, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 10. Termin zwrotu zbioru można przedłużyć samodzielnie (za pomocą indywidualnego konta on-line czytelnika) lub poprosić o jego zmianę bibliotekarza osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
 11. Czytelnik może zamówić zbiory aktualnie znajdujące się na półkach drogą elektroniczną. Liczba zamówień kierowana do jednej filii lub wypożyczalni nie może przekroczyć 5. Zamówione egzemplarze należy odebrać w ciągu 3 dni - po tym terminie zamówienie traci ważność.
 12. Czytelnik może zarezerwować zbiory aktualnie wypożyczone drogą elektroniczną. Liczba rezerwacji kierowana do jednej filii lub wypożyczalni nie może przekroczyć 5 egzemplarzy. Po zmianie statusu z rezerwacji na zamówienie, czytelnik może odebrać zbiory w ciągu 3 dni - po tym terminie zamówienie traci ważność.
 13. Czytelnik otrzymuje bezpłatne powiadomienie o zmianie statusu zamówionych i zarezerwowanych zbiorów oraz terminie ich odbioru na własnym czytelniczym koncie
  on-line, e-mailem lub SMS-em (jeżeli podał swój adres mailowy lub nr telefonu).
 14. Konto on-line czytelnika zawiera informacje o bieżących wypożyczeniach, zamówieniach, rezerwacjach i karach, umożliwia zamawianie, rezerwacje i prolongatę
  zbiorów.
 15. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia zbiorów oraz dostępu do wszystkich usług bibliotecznych czytelnikowi, który nie uregulował należności z tytułu kar i opłat
  regulaminowych wobec biblioteki (dot. wszystkich filii i wypożyczalni).
 16. Biblioteka ma prawo przekazania do odpowiedniego biura informacji gospodarczej, działającego w trybie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
  gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 681 z późn zm.), informacji o zobowiązaniu Czytelnika, wynikającego z braku uiszczenia opłat z tytułu kar za nieterminowy zwrot zbiorów, ich uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie, co może skutkować umieszczeniem Czytelnika w prowadzonych przez w/w biura rejestrach
  dłużników. Biblioteka ma również prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 5. Udostępnianie na miejscu

 1. Z Czytelń mogą korzystać użytkownicy biblioteki, za pośrednictwem bibliotekarza lub samodzielnie w przypadku czasopism bieżących.
 2. W celu skorzystania ze zbiorów znajdujących się w czytelniach należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni. 
 3. W czytelniach udostępnia się księgozbiór podręczny, czasopisma oraz zbiory specjalne. 
 4. Wybrane materiały biblioteczne należy zgłosić, a po wykorzystaniu - oddać dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik nie może samodzielnie odkładać zbiorów, z których korzystał, z wyłączeniem czasopism bieżących.
 5. Zbiory udostępniane na miejscu można kserować zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) z wyjątkiem:
  1. książek i czasopism szczególnie wartościowych,
  2. starodruków i cymelii,
  3. wydawnictw wydanych przed 1945 rokiem,
  4. egzemplarzy i wydawnictw, których stan techniczny nie pozwala na kopiowanie.
 6. Zabrania się odręcznego kopiowania rysunków, schematów, map, planów oraz odręcznych odwzorowań teksów. 
 7. W czytelni ogólnej i prasy można korzystać z przenośnego komputera osobistego oraz urządzeń multimedialnych w trybie cichym.

§ 6. Udostępnianie e-czytników

 1. Biblioteka udostępnia e-czytniki, przeznaczone do czytania książek elektronicznych.
 2. Urządzenie można wypożyczyć wyłącznie osobiście w Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych, w siedzibie głównej biblioteki przy ul. Dworcowej 13.
 3. Z usługi wypożyczania czytników mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną.
 4. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 30 dni z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejne 30 dni. o ile nie został zamówiony przez innego czytelnika.
 5. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu, po uzgodnieniu z kierownikiem wypożyczalni zbiorów audiowizualnych. 
 6. Biblioteka pobiera opłaty za przekroczenie terminu zwrotu zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat - załącznik nr 1.
 7. Przy wypożyczaniu czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia - załącznik do Regulaminu wypożyczania Czytników.
 8. Użytkownik biblioteki może telefonicznie lub mailowo złożyć zamówienie na czytnik.
 9. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w przeciągu 3 dni, po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu czytelnikowi.
 10. Zabronione jest:
  1. usuwanie zawartości czytnika,
  2. wgrywanie nowych treści do czytnika,
  3. kopiowanie plików oraz treści z czytnika,
  4. umieszczanie innej karty pamięci w czytniku,
  5. usuwanie historii przeglądania przez czytelnika.
 11. Dozwolone jest użytkowanie własnego zestawu słuchawkowego przez czytelnika w celu odtworzenia plików dźwiękowych, audiobooków' oraz używając syntezatora mowy.
 12. Przy zwrocie czytnika bibliotekarz sprawdza stan fizyczny, historię przeglądania oraz kompletność wypożyczonego sprzętu.
 13. Za zniszczenie lub uszkodzenie czytnika użytkownik płaci odszkodowanie zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat - załącznik nr 1.

§ 7. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu w Czytelni Internetowej

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać użytkownicy biblioteki.
 2. W celu skorzystania ze stanowisk komputerowych, użytkownik wpisuje się w zeszyt obecności, prowadzony przez bibliotekarza.
 3. Użytkownik zajmuje stanowisko komputerowe wskazane przez bibliotekarza i samodzielnie z niego korzysta. 
 4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez
  użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. 
 5. Czytelnikowi przysługuje jednorazowo 1-godzinny dostęp do stanowiska komputerowego. W uzasadnionych przypadkach (pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej, naukowej itd.) ustala się z Czytelnikiem indywidualny czas korzystania ze stanowisk komputerowych. O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy. W innych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia godzinnej sesji, jeśli bibliotekarz stwierdzi, że nie ma czytelników oczekujących na dostęp do komputera. Jeśli wszystkie stanowiska komputerowe są zajęte, a użytkownik chciałby ponownie skorzystać, to stanowisko będzie mu przydzielone, gdy nie będzie innych osób
  oczekujących. Pierwszeństwo w dostępie do komputera mają użytkownicy, którzy danego dnia nie korzystali jeszcze ze stanowiska komputerowego.
 6. Pracownicy biblioteki mogą kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze, a w szczególności mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji
  użytkownika, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności zabronione. Niedozwolone jest naruszanie prawa podczas korzystania z Internetu, w szczególności
  wejścia na strony obsceniczne, obraźliwe, propagujące przemoc, obrażające uczucia innych (np. strony o charakterze rasistowskim) oraz przesyłanie danych z tych stron.
  Zabrania się korzystania z komputera w celach zarobkowych oraz wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 7. Dozwolone jest przez użytkownika stanowiska komputerowego:
  1. korzystanie z własnych materiałów zapisanych na elektronicznych nośnikach danych, 
  2. zapisywanie wyników swej pracy na własnych elektronicznych nośnikach danych, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Zabrania się pozostawiania przez użytkownika własnych plików na dysku komputera. Pozostawione pliki zostaną usunięte.
 9. Zabrania się instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku komputera.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia pracy przy komputerze najpóźniej na 10 minut przed zamknięciem biblioteki.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych,
  zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

§ 8. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy biblioteki.
 2. Zamówienia składa się w formie pisemnej poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia międzybiblioteczne,
  w czytelni ogólnej, ul. Dworcowa 13 w godzinach jej otwarcia.
 3. Zamówienie powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, dane kontaktowe, opis bibliograficzny (co najmniej tytuł i autor) poszukiwanej pozycji.
 4. Dla czytelników sprowadzane są do biblioteki zbiory, których nie ma w bibliotekach na terenie miasta Konina.
 5. Sprowadzone materiały biblioteczne udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelni.
 6. Jednorazowo można zamówić maksymalnie 5 woluminów materiałów bibliotecznych.
 7. Termin zwrotu zamówionych materiałów bibliotecznych oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca. Prolongatę terminu należy zgłosić nie
  później niż na tydzień przed upływem terminu zwrotu.
 8. W przypadku uszkodzenia materiału bibliotecznego czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki, która wypożyczyła zbiory w formie przez
  nią ustalonej.
 9. Czytelnik, który nie skorzystał z zamówionych materiałów bibliotecznych traci prawo do składania zamówień międzybibliotecznych.
 10. Czytelnik pokrywa koszty sporządzenia kopii fragmentu lub części danego materiału bibliotecznego – zgodnie z cennikiem obowiązującym w bibliotece wypożyczającej.

§ 9. Wypożyczenia sprzętu

Biblioteka wypożycza czytelnikom urządzenia do odtwarzania zbiorów na specjalnych zasadach: określonych w Regulaminie wypożyczania Czytaków - załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 10. Poszanowanie i zabezpieczanie zbiorów oraz sprzętów

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych oraz sprzętów będących własnością biblioteki. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan zbioru
  oraz sprzętu przed jego wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia i defekty należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych oraz sprzętu czytelnik zobowiązany jest, po uprzednim porozumieniu z kierownikiem danej
  placówki bibliotecznej lub osoby do tego upoważnionej:
  1. odkupić ten sam tytuł,
  2. kupić inny, wskazany przez bibliotekarza,
  3. wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości aktualnej ceny rynkowej, bądź antykwarycznej zagubionego zbioru bibliotecznego lub tej samej klasy
   wydawnictwa,
  4. odkupując sprzęt (nowy - identyczny z tym, który uszkodził, zagubił) lub wpłacając stosowne odszkodowanie zgodnie z cennikiem - Załącznik nr 1.
 3. Zawiadomienie o zagubieniu zbioru wstrzymuje naliczanie opłaty za jego przetrzymanie na okres nie dłuższy niż 14 dni. Jest to czas na rozliczenie zobowiązań wobec biblioteki. W przypadku niedotrzymania ww. terminu, opłata naliczana jest zgodnie z Załącznikiem nr 1 d niniejszego Regulaminu.

§ 11. Zasady umarzania zobowiązań finansowych z tytułu odszkodowań oraz kar i kosztów upomnienia

 1. Dyrektor biblioteki może w indywidualnych sprawach umarzać zobowiązania finansowe z powyższych tytułów, jeżeli uzasadnione jest to szczególną sytuacją życiową,
  ekonomiczną czytelnika lub brakiem możliwości wyegzekwowania tych kwot.
 2. Umarzanie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 30,00 zł wymaga pisemnego wniosku czytelnika o umorzenie wraz z uzasadnieniem. Decyzję w tej sprawie
  podejmuje dyrektor biblioteki.
 3. Upoważnia się kierowników filii i wypożyczalni biblioteki do dokonywania, w przypadkach określonych w pkt. 1, umorzenia zobowiązań czytelników nieprzekraczających kwoty 30.00 zł. Umorzeniu nie podlegają koszty wysłanych przez bibliotekę upomnień do czytelnika. 
 4. Bibliotekarz może umarzać zobowiązania finansowe wynikające z przyczyn zawinionych przez bibliotekę (np. awaria systemu, remont, skontrum).

§ 12. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do dyrektora lub jego zastępcy, w czasie ich urzędowania.

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13. REGON: 311097510.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem
  63 242 85 37 w.107.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. udostępniania, wypożyczania i kontroli zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. dostępu on-line do konta czytelnika,
  3. wysyłanie informacji o możliwości odbioru zarezerwowanych materiałów bibliotecznych,
  4. wysyłania informacji o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  5. wysyłania monitów o przekroczeniu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych,
  6. sporządzenia statystyk zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.),
  7. umożliwienia korzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach „wypożyczeń międzybibliotecznych”,
  8. korzystania z odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej CZYTAK,
  9. wypożyczenia czytnika ebooków,
  10. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych lub windykacyjnych.
 4. Podanie przez Pani/Pana niezbędnych danych osobowych jest obowiązkowe. Musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny - ochrony dóbr kultury narodowej Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn zm.).
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych takich jak: adres poczty elektronicznej, numer telefonu mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody w następujących celach:
  1. zarządzania przez czytelnika swoim kontem,
  2. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
  3. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych lub zarezerwowanych materiałów bibliotecznych,
  4. prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,
  5. korzystania z odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej CZYTAK,
  6. wypożyczenia czytnika ebooków.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:
  1. firma odpowiedzialna za oprogramowanie dla bibliotek na serwerach, której przechowujemy dane,
  2. radca prawny świadczący usługi windykacyjne dla biblioteki,
  3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia i wykrycia sprawcy zdarzenia.
 7. Odbiorcy Pani/Pana danych nie nabywają i nie posiadają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych a jedynie wykonują polecenia biblioteki.
 8. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  1. przez okres pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono wolumin oraz dla osób
   korzystających z czytelni 5 lat od daty ostatniej wizyty,
  2. w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat,
  3. niezbędne dane potrzebne do sporządzenia statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa,
  4. przez okres niezbędny do wykonania umów związanych z wypożyczeniem cyfrowych odtwarzaczy książek mówionych i czytników ebooków,
  5. do czasu wycofania przez czytelnika zgody na przetwarzanie danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel.
  (22) 531 03 00 - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. Przetwarzanie Pani/a danych może być, w przypadkach usług realizowanych przez Administratora, procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.

§ 14. Przepisy końcowe

 1. Osoby korzystające ze zbiorów i usług MBP w Koninie zobowiązane są do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich przestrzegania.
 2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji dyrektora biblioteki.
 3. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (np. kradzieże, akty wandalizmu) na stałe
  pozbawione prawa korzystania ze zbiorów i usług biblioteki Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor MBP w Koninie.
 4. W bibliotece i na jej rzecz działa Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie zorganizowane jako stowarzyszenie zwykłe, którego Statut określa
  szczegółowe zasady działania. Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie dostępny jest w każdej placówce bibliotecznej biblioteki oraz na
  stronie: stowarzyszenie-przyjaciolmbpkonin.blogspot.com w zakładce: STATUT.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
/-/ Damian Kruczkowski