Załącznik do zarządzenia nr 17/2019 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie z dnia 15.07.2019 r.

 

PRZEPISY OGÓLNE

§1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się wykład, prelekcję, szkolenie, lekcję biblioteczną, zajęcia warsztatowe, zajęcia na wolnym powietrzu oraz wszelkie spotkania, konkursy i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora, niebędące imprezami masowymi w myśl Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870, z 2019 r. poz. 125).
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny:
  1. w siedzibie organizatora: MBP w Koninie, ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin,
  2. w filiach bibliotecznych MBP w Koninie,
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.
 4. Głównym celem organizacji imprez jest promocja Biblioteki i jej zbiorów, czytelnictwa oraz rozpoznanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Koninie poprzez bezpośredni kontakt oraz pozyskiwanie nowych czytelników.
 5. Udział w imprezie jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

§2.

 1. Imprezy organizowane przez Bibliotekę mają charakter otwarty a wstęp na nie jest wolny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji imprez, na które obowiązują wydane przez niego imienne zaproszenia.
 3. W przypadku, gdy impreza organizowana lub współorganizowana przez Bibliotekę ma ograniczoną liczbę uczestników uczestnik dokonuje zgłoszenia w sposób podany w informacji o imprezie.
 4. W przypadku, gdy liczba uczestników jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie, o czym poinformuje uczestników.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

§3.

 1. W trakcie imprezy odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 16. roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych - nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
 2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników Biblioteki.
 3. Zabrania się wnoszenia, posiadania lub wprowadzania w trakcie imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. napojów alkoholowych,
  6. środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających,
  7. zwierząt.
 4. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
  2. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  3. odmawiające wykonywania poleceń wydawanych przez upoważnionych pracowników Biblioteki,
  4. które swoim zachowaniem naruszają bezpieczeństwo, regulamin imprezy lub zakłócają porządek publiczny.
 5. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania imprezy. Po jego zakończeniu uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca imprezy w celu umożliwienia dokonania prac porządkowych przez Organizatora.
 6. W przypadku udziału w imprezach osób małoletnich (do 16. roku życia), które przekazane zostają pod opiekę Organizatora, rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do odebrania dziecka nie później niż o wyznaczonej przez Organizatora godzinie.
 7. Rodzic lub opiekun prawny może wskazać osobę upoważnioną do odbioru dziecka, jeżeli jednak nie dokona tej czynności wcześniej, Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przekazania dziecka takiej osobie.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka w terminie i czasie określonym przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zaistniałej sytuacji policji lub straży miejskiej.
 9. Rodzic lub opiekun prawny jest świadomy odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem oraz obowiązku Organizatora do zgłoszenia zaistniałej sytuacji służbom porządkowym, wynikającej z przepisów prawa.

§4.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.

 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, niesprzyjające warunki pogodowe itp.

 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest na stronie internetowej Biblioteki (mbp.konin.pl) oraz na fanpage’u na Facebook’u i Instagramie.

 4. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej rekompensaty.

 5. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich, biorących udział w imprezie, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, którzy swoim zachowaniem naruszają bezpieczeństwo, regulamin imprezy lub zakłócają porządek publiczny.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§5.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika imprezy jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Organizator może zbierać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego, wiek, nazwę szkoły, dane kontaktowe opiekuna/rodzica osoby niepełnoletniej, wizerunek.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia, udokumentowania i promocji imprezy.
 5. Organizator informuje, że w trakcie trwania imprezy istnieje możliwość rejestrowania wizerunku uczestników imprezy.
 6. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora (strona internetowa, fanpage na Facebook’u i Instagramie) oraz w mediach zewnętrznych.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
 8. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom, z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 10. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjnych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§6.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.07.2019 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie pdf 523.99 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 lipiec 2019 10:03 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 12:56 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:03 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 lipiec 2021 11:49 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 lipiec 2021 09:36 Paweł Szczepaniak