ROOT

W oparciu o Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, stanowiący załącznik do Uchwały nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku, zmienionego Uchwałą nr 487 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku oraz Uchwałą nr 507 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 roku oraz wyrokiem wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 25 marca 2021 roku (Sygn. akt IV SA/Po 1643/20), który stwierdza nieważność § 2 ust. 2., niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 20.10.2021 r. wprowadzam do ogólnego stosowania druk firmowy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników MBP w Koninie do stosowania druku firmowego przy tworzeniu wszelkich dokumentów służbowych wychodzących z MBP w Koninie.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski
Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania:

 1. Zastępca dyrektora MBP w Koninie;
 2. Główny Księgowy MBP w Koninie;
 3. Kierownicy i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy w MBP w Koninie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (MBP w Koninie).
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o  udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (dane kontaktowe dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

§ 1.

Niniejsza procedura stanowi uzupełnienie obowiązującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) Regulaminu funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10/2021 dyrektora MBP w Koninie z dnia 11.05.2021 r.

§ 2.

Celem procedury jest kompleksowe i profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa czytelników oraz uczestników imprez oraz wydarzeń kulturalnych.

§ 3.

W okresie epidemii COVID-19 decyzję o rodzaju uruchamianych zajęć, lekcji bibliotecznych, wydarzeń kulturalnych itd. podejmuje wyłącznie Dyrektor MBP w Koninie.

§ 4.

MBP w Koninie działa w oparciu o wytyczne wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz Bibliotekę Narodową dot. organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w trakcie epidemii COVID-19, zgodnie z którymi:

 1. przy wejściach do placówek MBP w Koninie oraz w salach, w których planowane są imprezy lub wydarzenia kulturalne umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Uczestnicy imprez oraz wydarzeń kulturalnych zobowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren MBP w Koninie,
 2. toalety podczas imprezy lub wydarzenia kulturalnego są dostępne dla uczestników oraz poddawane są częstej dezynfekcji,
 3. ogranicza się ilość dostępnych miejsc/uczestników imprez oraz wydarzeń kulturalnych do określonych wymogów dotyczących przestrzeni przeznaczonej na 1 uczestnika lub maksymalnej ilości udostępnianych miejsc.

§ 5.

 1. Do każdej imprezy lub wydarzenia kulturalnego może zostać opracowany stosowny regulamin.
 2. Regulamin zawiera przede wszystkim:
  1. harmonogram przebiegu wydarzenia,
  2. określenie ilości osób, które mogą wziąć udział w imprezie/wydarzeniu kulturalnym,
  3. określenie czy na daną imprezę/wydarzenie kulturalne obowiązują specjalne warunki uczestnictwa (np.: imienne wejściówki),
  4. określenie, czy potrzebne jest zbieranie danych dot. stanu zdrowia w związku z działaniami przeciwdziałającymi ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wywołania choroby C0VID-19.

§ 6.

MBP w Koninie w czasie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza następujące zasady organizacji imprez/wydarzeń kulturalnych dostępnych dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich:

 1. do placówek MBP w Koninie przyjmowani będą uczestnicy zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych, którzy zadeklarują chęć ich udziału oraz w przypadku dzieci niepełnoletnich, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują chęć ich udziału,
 2. uczestnicy są przyjmowani według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 uczestnika),
 3. rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć uzupełnione oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszej procedury) - jeżeli jest to wymagane w regulaminie - w dniu przybycia niepełnoletniego dziecka na zajęcia, imprezę/wydarzenie kulturalne,
 4. pełnoletni uczestnicy zobowiązani są dostarczyć uzupełnione oświadczenie (załącznik nr 2 do niniejszej procedury) - jeżeli jest to wymagane w regulaminie - w dniu przybycia na zajęcia, imprezę/wydarzenie kulturalne.

§ 7.

 1. Pracownicy MBP w Koninie czuwają i kontrolują przepływ uczestników, z zachowaniem procedur określonych w regulaminie danego wydarzenia oraz ogólnych wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz Bibliotekę Narodową.
 2. Wyznaczony pracownik MBP w Koninie zajmuje się przyjmowaniem uczestników na dane zajęcia, imprezy/wydarzenia kulturalne.
 3. Przyjmowanie uczestników na zajęcia, imprezy/wydarzenia kulturalne odbywa się wg. ogólnego schematu – uczestnicy są wpuszczani min. 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego lub na podstawie opracowanego regulaminu zajęć, imprezy/wydarzeń kulturalnych.
 4. Wyznaczony pracownik MBP w Koninie zajmuje się przyjmowaniem od rodziców/opiekunów prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego.
 5. Po zakończonych zajęciach niepełnoletnie dzieci zostają przekazane rodzicom/prawnym opiekunom.

§ 8.

 1. Uczestnicy zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego u których wystąpiły niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych lub inne objawy zbieżne z COVID-19 nie mogą uczestniczyć w zajęciach, imprezie/wydarzeniu kulturalnym.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzenia na zajęcia wyłącznie uczestników zajęć zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do tego, że uczestników zajęć do Biblioteki będą przyprowadzały i odbierały osoby zdrowe.
 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania lub w najbliższym otoczeniu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, rodzic/opiekun prawny nie może przyprowadzać uczestnika na zajęcia, imprezę/wydarzenie kulturalne.
 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający przyprowadzający/odbierający uczestników zajęć do/z MBP w Koninie są zobowiązani zachować dystans społeczny wynoszący min 1.5 m.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania uczestników zajęć, w takie same środki rodzice zabezpieczają uczestników zajęć.

§ 9.

 1. Pracownicy MBP w Koninie oraz uczestnicy zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych mają obowiązek zachowania odstępu min 1,5 metra od innej osoby.
 2. Pracownicy MBP w Koninie oraz uczestnicy zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych mają obowiązek przed wejściem do MBP w Koninie:
  1. zdezynfekować ręce,
  2. założyć indywidualne środki ochronne (maseczki, rękawiczki),
  3. po zakończonej pracy zdjąć jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z instrukcją, a następnie wyrzucić je do kosza z odpadami zmieszanymi.

§ 10.

 1. W MBP w Koninie możliwe jest prowadzenia zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego w obiektach zamkniętych, w których udostępnia się uczestnikom nie więcej niż 75% liczby miejsc siedzących.
 2. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 oraz w pomieszczeniu nie może być więcej niż 15 osób przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącymi.
 3. Możliwe jest prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości 1,5 m.
 4. Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:
  1. osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  2. osoby uczestniczącej w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

§ 11.

Uczestnicy zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego, jak i wszyscy pracownicy MBP w Koninie zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają przez cały czas trwania zajęć, imprezy/wydarzenia kulturalnego.

§ 12.

 1. Uczestnicy zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych zobowiązani są bezwzględnie zapoznać się z niniejszą procedurą oraz szczegółowymi regulaminami do poszczególnych rodzajów zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy są świadomi, iż uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym jest równoznaczne z akceptacją niniejszej procedury i odpowiednich regulaminów danych zajęć, imprez/wydarzeń kulturalnych.
 2. Decyzja czy w przypadku danej imprezy/wydarzenia kulturalnego zbierane będą dane uczestników dot. sytuacji zdrowotnej należy do Dyrektora MBP w Koninie. Dane te mogą zostać zebrane w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba, u której stwierdzono oznaki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub objawów choroby COVID-19, brała udział w danej imprezie/wydarzeniu kulturalnym.

§ 13.

Niniejsza procedura obowiązuje w MBP w Koninie od dnia 30.06.2021 r. na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika imprezy/wydarzenia kulturalnego jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. W okresie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Organizator może zbierać dane dotyczące sytuacji zdrowotnej zarówno osób pełnoletnich jak i niepełnoletnich.
 5. Dane dotyczące sytuacji zdrowotnej mogą zostać zebrane w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba, u której stwierdzono oznaki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub objawów choroby COVID-19, brała udział w danej imprezie/wydarzeniu.
 6. Organizator może zbierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, numer telefonu kontaktowego uczestnika, numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie/wydarzeniu kulturalnym.
 8. W okresie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dane w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu są pozyskiwane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 i mogą być udostępniane podmiotom
  upoważnionym na mocy przepisów prawa: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin) oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dane te będą przechowywane przez okres 14 dni od daty imprezy.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,tel.(22)5310300 gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 11. Dane podane przez Uczestników imprezy/wydarzenia kulturalnego nie podlegają profilowaniu.

W oparciu o rekomendacje oraz wytyczne wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz Bibliotekę Narodową dot. organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w trakcie epidemii COVID-19, niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania procedurę organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) w trakcie epidemii COVID-19 -stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Procedura organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 stanowi uzupełnienie obowiązującego w MBP w Koninie Regulaminu funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 11.05.2021 r.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 27.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizowania wydarzeń kulturalnych przez MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 wraz z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4.
Procedura organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 obowiązuje od dnia 30.06.2021 r. do odwołania.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania:

 1. Zastępcy dyrektora MBP w Koninie,
 2. Kierowników filii i wypożyczalni w MBP w Koninie,
 3. Kierownika działu Informacyjno-Bibliograficznego,
 4. Kierownika działu Wydawniczego i Promocji;
 5. Inspektora Ochrony Danych.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Bibliotece: statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność naszej Biblioteki.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo państwowe

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Biblioteki.

COM_CONTENT_READ_MORESatut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Biblioteki.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej MBP w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w MBP