zawarte w Koninie w dniu 28.06.2022 r.

pomiędzy:

Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Urbanowskiej w Koninie reprezentowaną przez Dyrektora – Damiana Kruczkowskiego

a

Związkami Zawodowymi:

  1. Organizacja Zakładowa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność’’ przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie.
  2. Międzypowiatowy Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Bibliotece Publicznej w Koninie o następującej treści:

§1

Na podstawie art. 1401 §1 w związku z art. 150 §3 Kodeksu Pracy wyżej wymienione strony postanawiają o wprowadzeniu w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie ruchomego rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

§2

  1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.
  2. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w ust. 1, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego, o którym mowa w art. 132 i 133 Kodeksu pracy.
  3. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w ust. 1, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
  4. Rozkład czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do pracowników Wypożyczalni, Czytelni i Filii zostaje wprowadzony decyzją Dyrektora, zaopiniowaną przez organizacje związkowe działające przy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.
  5. W sytuacjach konfliktowych wymagane jest uzgodnienie z zarządami związków zawodowych działających przy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.
  6. Ruchomy rozkład czasu pracy pracowników Wypożyczalni, Czytelni i Filii obejmuje wykonywanie pracy w godzinach od 7.30 do 18.00.

§3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu pracy, postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie wraz z protokołami dodatkowymi oraz zasady zawarte w Regulaminie Pracy obowiązującym w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.

§4

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Za Stronę Pracodawcy:

Damian Kruczkowski – Dyrektor MBP w Koninie

Za Stronę Związkową:

  • Beata Stokowska – Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „SOLIDARNOŚĆ” przy MBP w Koninie
  • Magdalena Mrozik-Żyła – Międzypowiatowy Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w MBP w Koninie
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 lipiec 2022 09:16 Paweł Szczepaniak