W oparciu o par. 9 ust. 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861), niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Od dnia 11.05.2021 r. otwieram dla czytelników i użytkowników wszystkie placówki biblioteczne Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie).

§ 2.

Z dniem 11.05.2021 r. wprowadzam Regulamin funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej -załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Tracą moc:

  1. zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmian do funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19;
  2. zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 06.11.2020 r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania MBP w Koninie ze względu na stan epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  3. zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian do funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie w trakcie epidemii COVID-19;
  4. zarządzenie nr 7/2020 dyrektora MBP w Koninie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 3/2020 dyrektora MBP w Koninie oraz wprowadzenia regulaminu funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 dla czytelników
  5. zarządzenie nr 13/2020 dyrektora MBP w Koninie z dnia 10.06.2020 r w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania czytelń MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 dla czytelników;
  6. regulamin funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 dla czytelników, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7/2020 dyrektora MBP w Koninie z dnia 13.05.2020 r.
  7. regulamin funkcjonowania czytelń MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 dla czytelników, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 13/2020 dyrektora MBP w Koninie z dnia 10.06.2020 r

§ 4.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 11.05.2021 r. do odwołania.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski
Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania:

  1. Zastępcy Dyrektora MBP w Koninie;
  2. Głównej księgowej MBP w Koninie;
  3. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy w MBP w Koninie.