W oparciu o Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej zwaną MBP w Koninie) nadanego Uchwałą nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku, niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 01.04.2021 r. traci moc zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia karty zobowiązania dla czytelnika MBP w Koninie.

§ 2.

Od dnia 01.04.2021 roku wprowadzam do stosowania:

  1. Kartę zobowiązania dla Czytelnika MBP w Koninie będącą jednocześnie zobowiązaniem i oświadczeniem Czytelnika wobec MBP w Koninie – załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Kartę zobowiązania opiekuna prawnego będącą jednocześnie zobowiązaniem oraz oświadczeniem opiekuna prawnego za niepełnoletniego Czytelnika wobec MBP w Koninie – załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 

Niniejszym zobowiązuję kierowników placówek bibliotecznych MBP w Koninie oraz podległych im pracowników do aktualizacji kart zapisu zapisanych do MBP w Koninie Czytelników.

§ 4. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Damian Kruczkowski
Dyrektor MBP w Koninie


Do wiadomości i stosowania:

  1. Zastępca dyrektora MBP w Koninie.
  2. Kierownicy placówek bibliotecznych MBP w Koninie.
  3. Inspektor Ochrony Danych MBP w Koninie.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie nr 4 z 2021 - w sprawie karty zobowiązania dla czytelnika pdf 501.49 KB Paweł Szczepaniak
Załącznik nr 1 - Wzór karty zapisu pdf 530.99 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 31 marzec 2021 10:51 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 marzec 2021 21:39 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 lipiec 2021 05:55 Paweł Szczepaniak