W oparciu o motyw 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu danych zarządzam, co następuje:

§ 1.

Aktualizuje się politykę prywatności w serwisach internetowych administrowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie (dalej: MBP w Koninie), stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Panu Pawłowi Szczepaniakowi – administratorowi serwisów internetowych MBP w Koninie.

§ 3.

Zaktualizowaną Politykę prywatności podaje się do publicznej informacji na stronach internetowych administrowanych przez MBP w Koninie w domenie .mbp.konin.pl.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Do wiadomości i stosowania:

  1. Administrator stron internetowych MBP w Koninie.

  

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
/-/ Damian Kruczkowski