W oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1.

Wprowadzam Regulamin Pracy Zdalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie (dalej: MBP).

§2.

Regulamin Pracy Zdalnej obowiązuje od dnia 23.03.2020 r. na czas nieokreślony.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Do wiadomości i stosowania przez:

  1. Zastępcę dyrektora MBP,
  2. Głównego księgowego,
  3. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy w MBP

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
/-/ Damian Kruczkowski