§1.

Z dniem 22.01.2020 r. wprowadzam regulamin świadczenia usługi newsłetter przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie (dalej: regulamin).

§2.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. 

Regulamin zostanie umieszczony na podmiotowej stronie BIP. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (dalej: MBP w Koninie).

§4. 

Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.

 §5.

Wyznaczam panią Aleksandrę Jurgielewicz, kierownika działu Wydawniczego i Promocji do obsługi usługi Newslettera MBP w Koninie.

 §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do wiadomości i stosowania przez:

  1. Kierownika działu Wydawniczego i Promocji.

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
/-/ Damian Kruczkowski