§1.

Wprowadzam do stosowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie (dalej: MBP) Regulaminu Wyprzedaży Książek (dalej; regulamin).

§2.

Regulamin obowiązuje przez czas trwania Kiermaszu wyprzedaży książek w okresie lipiec-sierpień 2019 r.

§3.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
/-/ Damian Kruczkowski